Kampfroboter

Er lauft gradus absolut schtur Er lauft sogar zmitzt dur e Muur Er luegt nöd links, er luegt nöd rächts Er hät es Schwärt, zum Glück käs ächts Er hät Schtifel aa schtatt Finke
 Er will nüüt ässe, er will […]

Read more →